Koncepcja pracy przedszkola

Agnieszka Ledzion włącz .

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 4 w Gostyninie

na lata 2012-2017

 

 

I. Charakterystyka przedszkola

Miejskie Przedszkole nr 4 w Gostyninie zlokalizowane jest przy ulicy Armii Krajowej 7 .

Nowy budynek przedszkola oddany został do użytku w 2010 roku. Jest to nowoczesny, piętrowy obiekt o powierzchni ponad 700m2. Podczas występów i uroczystości mamy możliwość „składania ścian” z sąsiadującymi salami tworząc w ten sposób jedną dużą salę Pracownicy przedszkola dużą wagę przywiązują do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są widne, z węzłami sanitarnymi, pomieszczeniami gospodarczymi, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, meble dostosowane do wieku dzieci. Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni i sprzętów do zabaw terenowych..

Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki.

II. Wizja placówki

Lubię Cię takim, jakim jesteś,

wierzę w Twoje możliwości

Najpierw spróbuj samodzielnie,

ale gdy mnie potrzebujesz,

jestem przy Tobie.

III. Misja placówki

Głównym zadaniem naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność

i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny

- dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

Zapewniamy dzieciom organizowane systematycznie, prowadzone na wysokim poziomie atrakcyjne zajęcia i zabawy.

Nasze przedszkole ściśle współpracuje z rodziną w wychowaniu dziecka.

Dziecko w naszym przedszkolu:

• czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

• jest akceptowane takie, jakie jest,

• ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

• jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

• uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

• uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

• poznaje swoje prawa i obowiązki,

• osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

• otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,

• współpracują z nauczycielami,

• otrzymują pomoc specjalistów,

• wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

• aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

• są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

• są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,

• wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

• współpracują ze sobą, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

• pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

• aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

• stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

• doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

IV. Cele i zadania

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

• Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

• Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

• W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

• Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.

• W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

• Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

• W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.

• Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

• Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem

• Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

• Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

• Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

V. Kierunki realizacji koncepcji pracy

• Promocja zdrowia

• Rozwijanie uzdolnień-edukacja przez sztukę

• Przyroda i ekologia

• Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji

VI. Wskaźniki efektywności koncepcji - kryteria sukcesu

• poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,

• wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,

• wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

• zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

• zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,

• zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

• upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

• prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,

• wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,

• stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

VII. Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

• dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

• wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

• jest aktywny, samodzielny,

• twórczy i otwarty,

• wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

• ma pozytywny obraz własnego „ja”,

• umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

• stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

• ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

• odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

• ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

VIII. Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Pragniemy:

- wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości,

-promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie;

-doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

• Programie adaptacyjnym

• Programie wychowawczym

• Programie profilaktyki

• Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem

• oraz w pięcioletnim i rocznym programie rozwoju, które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.